İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Gülhan Kalmuk

Gülhan Kalmuk,  Dr. Öğr. Üyesi

CV

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulunda 1987 yılında tamamlayan Gülhan Kalmuk, yüksek lisansını ise 1998 yılında Başkent Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı’nda tamamlamıştır. Doktorasını Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümün’de 2016 yılında tamamlamıştır. 1987-1998 yılları arasında Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde Sorumlu Hemşirelik ve Başhemşirelik, 1998-2001 yılları arasında Stok ve Malzeme Yönetimi Birim Sorumlusu, Toplam Kalite Yönetimi Sağlık Birimi Koordinatör Yardımcısı ve 2001-2006 yılları arasında Hastane Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2006-2009 yılları arasında Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesinin kuruluşu ve yönetimini Hastane Müdürü olarak yürütmüştür. 2009-2010 yılları arasında Okan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi olarak, 2010-2016 yılları arasında Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda Öğretim Görevlisi, çeşitli idari görevler ve Program Başkanlığı yapmıştır. Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Kalmuk, 2016 yılı Ekim ayı itibarı ile İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Yardımcı Doçent olarak akademik kadroda yer almıştır. 2016-2017 akademik yılında Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanlığını vekaleten sürdürmüştür. 2018-2023 yılları arasında İstinye Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nde Bölüm Başkanlığı ve 2019-2023 yılları arasında Sosyal Bilimler Enstitü müdür yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2018- yılı itibarı ile İstinye Üniversitesi Sağlık Yönetimi Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir.

Araştırma Alanları: Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranış, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sağlık Yönetimi

Temel Alanları: Yönetim ve Organizasyon,  Stratejik Yönetim,  Sağlık İşletmeleri Yönetimi, 

Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-417-123-9
KALMUK GÜLHAN, KOLCA DİLEK
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-417-123-9
KALMUK GÜLHAN, KOLCA DİLEK
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-417-123-9
KALMUK GÜLHAN, KOLCA DİLEK
Dijital Çağda Kurumsal Yönetişim, Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Girişimcilik
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-74067-2-9
KALMUK GÜLHAN
Sağlık Çalışanlarında Teknolojiye Karşı Tutumun Değerlendirilmesi: Özel Bir Zincir Hastane Örneği
2023 - Ulusal Hakemli
Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, KALMUK GÜLHAN, YILDIZ ALİ, TÜTÜNCÜ DÖNE
The Mediating Role of Vulnerability to Disease between Personality and Fear of Coronavirus
2022 - Uluslararası Hakemli
Journal of Current Researches on Health Sector, MERCANLIOĞLU AYŞE ÇİĞDEM, KEVENK AHMET UĞUR, KALMUK GÜLHAN, YILDIRIM OSMAN
İl Düzeyinde Görev Yapan Kamu Sağlık Yöneticilerinin Karar Verme Stilleri Ve İlişkili Faktörlerin Araştırılması
2019 - Ulusal Hakemli
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, ŞENER NURŞEN, ÖZGEN NARCI HACER, KALMUK GÜLHAN
Özel Hastanelerde Yenilikçilik Ve Performans İlişkisinde Girişimciliğin Ara Değişken Etkisi
2018 - Ulusal Hakemli
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, KALMUK GÜLHAN, ACAR AVNİ ZAFER
The Mediating Role of Organizational Learning Capability on the Relationship Between Innovation and Firm’s Performance: A Conceptual Framework
2015 - Uluslararası Hakemli
Procedia - Social and Behavioral Sciences, KALMUK GÜLHAN,ACAR AVNİ ZAFER
The effect of quality orientation and learning orientation on firm performance
2015 - Uluslararası Hakemli
Pressacademia, KALMUK GÜLHAN,ACAR AVNİ ZAFER
Sağlık Çalışanlarında Teknolojiye Karşı Tutumun Değerlendirilmesi
2021 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Sağlık Kurumları Yönetimi>Örgütsel Davranış ,
The Effect of Occupational Health and Safety Practices On the Job Performance of Health Workers
2018 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon ,
Covid-19 Pandemi Sürecinde Akademisyenlerin Uzaktan Eğitim Sistemine Yönelik Algılarının Değerlendirilmesi
2021 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış ,
The Effect Of Core Self Evaluatıons On Job Performance: The Medıatıng Role Of Career Success
2021 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Sağlık Kurumları Yönetimi>Stratejik Yönetim ,
Öğrenme Yönelimi ve İş Performansı Arasındaki İlişkide Çalışmaya Tutkunluğun Ara Değişken Rolü Sağlık Sektöründe Bir Çalışma
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Sağlık Kurumları Yönetimi>Stratejik Yönetim ,
Sağlık Kurumlarında Öğrenme Oryantasyonu ve Kalite Oryantasyonunun Firma Performansına Etkisi
2015 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Sağlık Kurumları Yönetimi>Stratejik Yönetim ,
Sağlık Çalışanlarında Girişimci Davranışın Yenilikçiliğe Etkisinin İncelenmesi: Bir Özel Hastane Örneği
2018 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Ofis Çalışanlarının Beden Kitle İndeksi, Kas-Yağ-Sıvı Oranları İle Fiziksel Aktivite İlişkisinin Değerlendirilmesi
2017 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->SAĞLIKLA İLGİLİ ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER ,
Erişkin Yoğun Bakımda Çalışan Hemşire Ve Hekimlerin Hasta Yakınlarıyla İletişim Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi
2017 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Sağlık Yönetimi ,
Özel Hastanelerde Yenilikçilik Ve Performans İlişkisinde Girişimciliğin Ara Değişken Etkisi
2017 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Öz-Bakım GücüDüzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
2011 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Yaşlılara Yönelik Sağlık ve Sosyal Politikalar
2011 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Pazar Oryantasyonu ve Kalite Oryantasyonunun Firma Performansına Etkisinde Örgütsel Öğrenme Yeteneğinin Ara Değişken Rolü
2016 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Use Of Radıoactıve Substances At Hospıtals And The Envıronmental Effects Thereof
2013 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,