Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Academic Members

Gülhan Kalmuk

Gülhan Kalmuk,  Faculty Member, PhD

CV
Faculty Member

Completing her undergraduate education in Hacettepe University School of Nursing in 1987, Gülhan Kalmuk completed her master's degree in Baskent University Healthcare Management Program in 1998. She completed her doctorate at Okan University, Institute of Social Sciences, Department of Business Administration in 2016. Between 1987 and 1998, she worked as the Head of Nursing and Head Nursing at Başkent University Ankara Hospital, as the Inventory and Materials Management Unit Responsible between 1998 and 2001, as the Assistant Coordinator of the Total Quality Management Health Unit, and as the Deputy Director of the Hospital between 2001-2006. She worked as the Hospital Manager of Başkent University Istanbul Hospital between 2006-2009. She worked as a part-time lecturer at Okan University Vocational School between 2009-2010, and as a lecturer at Yeni Yüzyıl University Vocational School of Health Services between 2010-2016 and served as the Head of the Program. Dr. Lecturer. As of October 2016, Gülhan Kalmuk, a member, has been a member of the academic staff at Istinye University Faculty of Health Sciences as an Assistant Professor. In 2016-2017 academic year, she served as the Deputy Chair of the Department of Nutrition and Dietetics. As of 2017 academic year, she has been working as the Head of Department at Istinye University Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Health Management. As of 2018-2019 academic year, she is continuing her Coordination of Health Management Graduate Program simultaneously.

Research Areas: Strategic Management, Health Management, Research Methods, Culture in Healthcare Institutions

Main Areas: Yönetim ve Strateji,  Sağlık Kurumları Yönetimi, 

2022 - The Mediating Role of Vulnerability to Disease between Personality and Fear of Coronavirus
MERCANLIOĞLU AYŞE ÇİĞDEM, KEVENK AHMET UĞUR, KALMUK GÜLHAN, YILDIRIM OSMAN. Journal of Current Researches on Health Sector, 11(1), 11-30.
2019 - İl Düzeyinde Görev Yapan Kamu Sağlık Yöneticilerinin Karar Verme Stilleri Ve İlişkili Faktörlerin Araştırılması
ŞENER NURŞEN, ÖZGEN NARCI HACER, KALMUK GÜLHAN. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 22(1), 73-96.
2018 - Özel Hastanelerde Yenilikçilik Ve Performans İlişkisinde Girişimciliğin Ara Değişken Etkisi
KALMUK GÜLHAN, ACAR AVNİ ZAFER. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 21(4), 655-673.
2015 - The Mediating Role of Organizational Learning Capability on the Relationship Between Innovation and Firm’s Performance: A Conceptual Framework
KALMUK GÜLHAN,ACAR AVNİ ZAFER. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 210(), 164-169.
2015 - The effect of quality orientation and learning orientation on firm performance
KALMUK GÜLHAN,ACAR AVNİ ZAFER. Pressacademia, 2(4), 455-455.
Dijital Çağda Kurumsal Yönetişim, Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Girişimcilik
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-74067-2-9
KALMUK GÜLHAN
"Covid-19 Pandemi Sürecinde Akademisyenlerin Uzaktan Eğitim Sistemine Yönelik Algılarının Değerlendirilmesi", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış",
"Sağlık Çalışanlarında Teknolojiye Karşı Tutumun Değerlendirilmesi", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Sağlık Kurumları Yönetimi>Örgütsel Davranış",
"Öğrenme Yönelimi ve İş Performansı Arasındaki İlişkide Çalışmaya Tutkunluğun Ara Değişken Rolü Sağlık Sektöründe Bir Çalışma", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Sağlık Kurumları Yönetimi>Stratejik Yönetim",
"The Effect Of Core Self Evaluatıons On Job Performance: The Medıatıng Role Of Career Success", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Sağlık Kurumları Yönetimi>Stratejik Yönetim",
"Sağlıkta Disiplinlerarası Yaklaşım", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Sağlık Kurumları Yönetimi>Örgütsel Davranış",
(2015), "Sağlık Kurumlarında Öğrenme Oryantasyonu ve Kalite Oryantasyonunun Firma Performansına Etkisi", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Sağlık Kurumları Yönetimi>Stratejik Yönetim",
(2018), "The Effect of Occupational Health and Safety Practices On the Job Performance of Health Workers", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",
(2018), "Sağlık Çalışanlarında Girişimci Davranışın Yenilikçiliğe Etkisinin İncelenmesi: Bir Özel Hastane Örneği", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",
(2018), "SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA YALIN UYGULAMALAR ve DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Sağlık Yönetimi",
(2017), "Ofis Çalışanlarının Beden Kitle İndeksi, Kas-Yağ-Sıvı Oranları İle Fiziksel Aktivite İlişkisinin Değerlendirilmesi", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->SAĞLIKLA İLGİLİ ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER",
(2017), "Erişkin Yoğun Bakımda Çalışan Hemşire Ve Hekimlerin Hasta Yakınlarıyla İletişim Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Sağlık Yönetimi",
(2017), "Özel Hastanelerde Yenilikçilik Ve Performans İlişkisinde Girişimciliğin Ara Değişken Etkisi", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",
(2011), "Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Öz-Bakım GücüDüzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",
(2011), "Yaşlılara Yönelik Sağlık ve Sosyal Politikalar", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",
(2016), "Pazar Oryantasyonu ve Kalite Oryantasyonunun Firma Performansına Etkisinde Örgütsel Öğrenme Yeteneğinin Ara Değişken Rolü", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",
(2013), "Use Of Radıoactıve Substances At Hospıtals And The Envıronmental Effects Thereof", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji", "10.5593/SGEM2013/BE5.V1/S20.147",
(2015), "The Mediating Role of Organizational Learning Capability on the Relationship Between Innovation and Firm's Performance: A Conceptual Framework", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji",