İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Doç. Dr. Mustafa SUNDU, lisans (1993), yüksek lisans (2000) ve doktora (2013) eğitimini "Yönetim ve Organizasyon" alanında tamamlamıştır. 1999 yılında Sistem Mühendisliği Sertifika Programını tamamlamıştır. 25 yılı aşkın bir süre çeşitli uluslararası ve ulusal kamu kurumlarında yöneticilik ve danışmanlık görevleri yapmıştır. "İşletmelerde Kurumsallaşma ve Uluslararasılaşma Süreci" isimli bir kitabı yayınlanmıştır. Karar verme, liderlik, İnsan Kaynakları, Bilişim Stratejisi, İşletmeler için Büyük Veri Analizi, Bilgi Yönetimi, İş Zekası, Uluslararasılarsa ve Kurumsallaşma, Yapay Zeka ve Yönetim ve Dijital Dönüşüm alanında araştırmalar yapmaktadır. Uluslararası ve ulusal hakemli platformlarda kitap bölümleri ve makaleleri yayımlamıştır. 2016-2017 yıllarında Beykent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanlığı, 2018-2020 yılları arasında Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Halen İstinye, Bahçeşehir ve Milli Savunma Üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir.

Araştırma Alanları: Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilişim Sistemleri, Liderlik, Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranış, Araştırma Yöntemleri, Dijital Dönüşüm

Temel Alanları: Yönetim ve Strateji,  Stratejik Yönetim,  Örgütsel Davranış, 

Organizational Innovation in the Digital Age
2022 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-030-98183-9
SUNDU MUSTAFA, YAŞAR OKAN, AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES
Örgütsel Davranış Kuramları
2022 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-427-073-4
SUNDU MUSTAFA
İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler - I
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-8002-35-5
SUNDU MUSTAFA, KÖKER AHMET EMRE
Yönetim – Strateji – Organizasyon: Teoride ve Uygulamada
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-7530-11-8
BAYDAR NUR, SUNDU MUSTAFA
Connect With Your Management On-The-Go
2021 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: ISBN 978-3-631-84081-8
SUNDU MUSTAFA
Challenges and Opportunities for SMEs in Industry 4.0
2020 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9781799825777
SUNDU MUSTAFA,ÖZDEMİR ŞEBNEM
İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik Sonuçları
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625 7358 83 5
ALTUĞ AKDEĞİRMEN MELİS, SUNDU MUSTAFA
Dark Side of Digital Organization
2021 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-631-83110-6
SUNDU MUSTAFA
COVID-19 Sürecinde İşletmelerde Dijital Dönüşüm ve Yönetsel Etkileri
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: ISBN: 978-625-7636-01-8
SUNDU MUSTAFA
İşletmelerde Kurumsallaşma ve Uluslararasılaşma Süreci
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786059440837
SUNDU MUSTAFA
Management and Technological Challenges in the Digital Age
2018 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9781351238915
AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,SUNDU MUSTAFA
Business Intelligence and Analytics in Small and Medium Enterprises
2019 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9780367173883
AFACAN FINDIKLI MİNE MUKADDES,SUNDU MUSTAFA,YAŞAR OKAN
Yeni Nesil Harp Ortamında Askeri Liderlerde Olması Gereken Özelliklerin Bulanık AHP Yöntemi ile Önceliklendirilmesi
2022 - Uluslararası Hakemli
International Social Sciences Studies Journal, ERDOĞAN FAHRİ ALP, SAĞBAŞ MURAT, SUNDU MUSTAFA
Bilişimsel Yenilikçiliğinin Örgüt Kültürü ve İş Yükü İle İlişkisi
2022 - Uluslararası Hakemli
International Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences, SUNDU MUSTAFA, YAŞAR OKAN, ÇÖMLEKÇİ MERVE GİZEM, SAĞBAŞ MURAT
Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi: Sistematik İçerik Analizi Yöntemi ile Alan Yazının İncelenmesi
2022 - Uluslararası Hakemli
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, SAĞBAŞ MURAT, ERDOĞAN FAHRİ ALP, SUNDU MUSTAFA
The Impact Of Leader-Member Exchange On Psychological Safety In The Period Of Covid-19
2022 - Uluslararası Hakemli
Journal of Positive School Psychology, SUNDU MUSTAFA, SAĞBAŞ MURAT, ERDOĞAN FAHRİ ALP
Dijital Dönüşüm Kavramının Sistematik İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi: Türkiye’de 2016-2021 Yıllar Arasındaki Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmaları
2022 - Uluslararası Hakemli
Pearson Journal of Social Sciences and Humanities, SUNDU MUSTAFA, SAĞBAŞ MURAT, TÜRK SABRİ
An Empirical Research on Strategic Management Sensitivities And Digitalization Processes of Businesses
2021 - Uluslararası Hakemli
Academic Social Resources Journal, SUNDU MUSTAFA
Entelektüel Sermayenin İnovasyon Yeteneğine Etkisinde Yönetim Bilişim Sistemleri Memnuniyet Düzeyinin Rolü
2021 - Uluslararası Hakemli
Research Journal of Business and Management, KUNT OSMAN, SUNDU MUSTAFA
The Effect of Artificial Intelligence On Sustainable Development Goal
2021 - Uluslararası Hakemli
Tarih Okulu Dergisi (Journal of History School), ÖZDEMİR ŞEBNEM, ÖZUYAR PINAR, SUNDU MUSTAFA
Lider-Üye Etkileşiminin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Psikolojik Sermayenin Düzenleyici Rolü
2021 - Uluslararası Hakemli
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, BÜYÜKKAYMAKÇI YASEMİN, SUNDU MUSTAFA
E-Liderlik Perspektifinden Lider-Üye Etkileşimi Üzerine Bir Araştırma
2021 - Uluslararası Hakemli
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, SUNDU MUSTAFA
Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılığa Etkisinde Psikolojik Sermayenin Düzenleyicilik Rolü
2021 - Uluslararası Hakemli
Pearson Journal of Social Sciences & Humanities, KAPLAN ÖZGE, SUNDU MUSTAFA
Yeşil İnsan Kaynakları Ölçeğini Türkçeye Uyarlama Çalışması
2021 - Ulusal Hakemli
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, TURAN İLKAY, SUNDU MUSTAFA
Doğal Karar Verme Ölçeği (DKVÖ): Kavramsal Tanım ve Ölçek Geliştirme Çalışması
2020 - Uluslararası Hakemli
Doğuş Üniversitesi Dergisi, SUNDU MUSTAFA, YAŞAR OKAN
The Relationship between Five Factor Personalities and Alienation to Work of Nurses in Teaching and Research Hospitals
2017 - Uluslararası Hakemli
EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, ALOMEROĞLU ESİNDERYA, GÜNEY SALİH, SUNDU MUSTAFA, YAŞAR OKAN, AKYÜREK SALİM
Tüketici Karar Verme Stili İle Düşünme Stili İlişkisi
2017 - Uluslararası Hakemli
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, YAŞAR OKAN, SUNDU MUSTAFA
Contractual Relations: An Agency Theory Interpretation from A Managerial Point of View
2010 - Uluslararası Hakemli
China-USA Business Review, SEMERCİÖZ FATİH, ALTUNTAŞ GÜLTEKİN, SUNDU MUSTAFA
Contractual Relations: An Agency Theory Interpretation from A Managerial Point of View
2009 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Stratejik Yönetim>Örgütsel Davranış>İnsan Kaynakları Yönetimi ,
E-liderlik Perspektifinden Lider-Üye Etkileşimi Üzerine Bir Araştırma
2018 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış>Stratejik Yönetim>Yönetim Psikolojisi ,
Tüketici Karar Verme Stili İle Düşünme Stili İlişkisi
2017 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Büyük Veri Çağında Örgütler İçin Stratejiler
2019 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Kurumsal Yönetişim>Endüstriyel Organizasyon>Örgütsel Davranış ,
Start-Up Şirketler için Bilişim Altyapı Servislerinin Belirlenmesi ve Uygulanması
2019 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim Bilişim Sistemleri>Bilişim Sistemleri>Teknoloji ve Yenilik Yönetimi>Bilgi Yönetimi ,
Örgütlerde Büyük Veri Analizi Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma
2019 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Stratejik Yönetim>Kurumsal Yönetişim>Endüstriyel Organizasyon ,
Aşırı Teknoloji Yükü ve Bilişim Liderliği İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma
2021 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Stratejik Yönetim>Örgütsel Davranış>Yönetim Psikolojisi ,
Kaotik Ortamlar İçin Karar Verme Model Önerisi: Doğal Karar Verme
2017 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Stratejik Yönetim>Örgütsel Davranış ,
Kriz Yönetimi ve Liderlik Tipleri Üzerine Teorik Bir Analiz
2021 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Stratejik Yönetim>Örgütsel Davranış>Kurumsal Yönetişim ,
Institutionalization Scale Development Study A Research on Internationalized Firms
2018 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Stratejik Yönetim>Uluslararası İşletmecilik>Örgütsel Davranış ,
İş Yerinde Mükemmeliyetçilik: Fenomenolojik Bir Yaklaşım
2017 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,